Loading لطفا کمی صبر کنید ...

درخواست رزرو اتاق کنفرانسعنوان تب فعال

درخواست رزرو اتاق کنفرانس

پیش از رزرو، با مراجعه به تقویم اتاق کنفرانس از خالی بودن اتاق اطمینان حاصل کنید؛ تأیید رزرو طی دو روز کاری انجام خواهد شد  و در تقویم اتاق کنفرانس ثبت خواهد شد.

اتاق کنفرانس ساختمان گردآفرید

هزینه رزرو برای بیش از 2 ساعت در هفته برای متقاضیان داخل پارک، به ازای هر ساعت اضافه 60 هزار تومان و برای متقاضیان خارج از پارک نیز با تایید محتوای دوره توسط روابط عمومی، هر ساعت 150 هزار تومان است.

اتاق کنفرانس ساختمان پویش

هزینه رزرو برای بیش از 2 ساعت در هفته برای متقاضیان داخل پارک، به ازای هر ساعت 100 هزار تومان و برای متقاضیان خارج از پارک هر ساعت 200 هزار تومان است.

نحوه پرداخت

مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس واریز و اسکن فیش را از طریق فرم زیر بارگذاری کنید؛ اصل فیش واریزی یا پرینت صورت‌حساب اینترنتی را به کارشناس روابط عمومی تحویل فرمایید.

نام حساب: درآمد اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس نزد بانک مرکزی شعبه ریالی
شماره حساب: 4001075003007294
شماره شباء: 520100004001075003007294 IR
شناسه واریز: 359075074140107009719290000000

متقاضیان می‌توانند از طریق میزکار  (شرکت‌های  عضو پارک و دارای نام کاربری) و  کاربران خارج  سامانه از طریق کد رهگیری درخواست، درخواست خود را پیگیری کنند.

021-91082100، داخلی2072 (خانم پاریان)

رزروهای بیش از دو ساعت و متقاضیان خارج از پارک صرفأ در صورت قرار دادن اسکن فیش در فرم زیر، تایید خواهند شد.

تقویم اتاق کنفرانس ساختمان گردآفرید

تقویم اتاق کنفرانس ساختمان پویش
نام واحد متقاضی 
نام و نام خانوادگی متقاضی 
پست الکترونیک  
شماره تلفن همراه 
محل مورد درخواست 
تاریخ یا تاریخ‌های درخواست به همراه ساعت شروع و پایان 
فیش واریزی
کد رهگیری فرآیند :